Algemene verkoopvoorwaarden - Pollet
Conditions générales de vente
 1. Behoudens anders en schriftelijk overeengekomen, impliceert elke bestelling automatisch de aanvaarding van onze algemene verkoopvoorwaarden door de koper, ondanks tegenstrijdige bepalingen in zijn eigen algemene voorwaarden.
 2. Rechtstreekse bestellingen door onze klanten of bestellingen die door onze agenten of vertegenwoordigers worden doorgegeven, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging.
 3. De door Pollet NV vermelde termijnen zijn louter indicatief. Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoedingen of intresten te eisen.
 4. Pollet NV treft geen enkele leveringsverplichting in geval van buitengewone omstandigheden of overmacht; voorbeelden van buitengewone omstandigheden zijn gehele of gedeeltelijke stakingen, overstromingen en branden, …
 5. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling. Risico’s zijn ten laste van de koper.
 6. Elke klacht, om geldig te zijn, moet uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gericht aan de firma Pollet, en dit uitsluitend via het e-mailadres réclamations-clients@pollet.eu. Na verloop van deze termijn wordt de koper onherroepelijk geacht de goederen te hebben aanvaard.
 7. De incoterms die bij de offerte worden ingediend, regelen de verantwoordelijkheden voor het goederenvervoer.
 8. Onze prijzen worden gefactureerd op basis van de op de leveringsdatum geldende tarieven.
 9. Tenzij anders vermeld zijn alle eerste leveringen onderworpen aan vooruitbetaling. Daarna, en steeds behoudens andersluidende bepaling, dienen onze facturen betaald te worden aan de hoofdzetel van onze onderneming binnen de dertig dagen na factuurdatum, op voorwaarde dat de klant over een voldoende kredietlijn beschikt bij onze kredietverzekeringsmaatschappij Atradius.
 10. Elke betalingsachterstand leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de debitering van de wettelijke verwijlinteresten, vermeerderd met 1%, en tot een forfaitaire verhoging van 15% van de niet-betaalde bedragen, met een minimum van € 75. Bovendien wordt het saldo van elke factuur bij laattijdige betaling automatisch opeisbaar. Pollet behoudt zich ook het recht voor om lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, ongeacht verder beroep.
 11. Enkel rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Doornik zijn bevoegd om klachten te behandelen, ongeacht om welk type klacht het gaat.
 12. Bij een verslechterende kredietsituatie van de koper behouden wij ons het recht voor om van de koper garanties te eisen die wij nodig achten voor de goede uitvoering van de overeengekomen verbintenissen, ook indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd. Indien de koper dit weigert in te willigen, beschikken wij over het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
 13. Voor export: in geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Doornik of de rechtbanken van de woonplaats van de koper bevoegd, naar keuze van de koper. Referenties incoterms – editie 2020.
 14. Indien anders vermeld zullen bestellingen met een waarde lager dan € 600 worden uitgeleverd mits een vergoeding voor de transportkosten van € 35 per bestelling. Bestellingen met een waarde lager dan € 375 zullen worden uitgeleverd mits een vergoeding voor de administratieve kosten van € 10 per bestelling en van € 35 voor de transportkosten.